Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че след трето класиране няма свободни места за прием в първи клас.


СПИСЪК НА ПРИЕТИ И РЕЗЕРВИ – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2017/2018  (PDF, 2.98 MB)

За да видите пълната информация, моля свалете файла с десен бутон (Save link as…) и го отворете с Adobe Acrobat Reader.

 

6 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 24 УЧЕНИЦИ = 144 УЧЕНИЦИ

    РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (PDF)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
Приети с решение на Педагогическия съвет от 13.03.2017 г.

 

Допълнителни критерии Необходими документи
1. Подаване на заявление за участие в Целодневна организация на учебния процес – 10 т. Попълнено заявление
2.1. Деца завършили подготвителна група в детските градини на прилежащата територия на 119 СУ и настоящ адрес, съвпадащ с постояния адрес на родителя/ настойника в границите на определената за училището прилежаща  територия – 6 т. 1. Удостоверение от детската градина2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.

3. Лична карта на един от родителите.

2.2. Деца завършили подготвителна група в детските градини на прилежащата територия на 119 СУ и настоящ адрес на родителя/ настойника на територията на Столична община -3 т. 1. Удостоверение от детската градина          2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.
3. Родители на деца, които към датата на подаването на заявлението са на постоянене трудов договор в МОН, Столична община или държавната администрация:
3.1. Педагогичести и непедагогически персонал в системата на средното образование – 6 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен трудов договор.
3.2. Преподаватели в системата на висшето образование – 4 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен трудов договор.
3.3. Служители от държавните и общинските администрации – 2 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен договор.

При класирането ученикът получава точки само по един от допълнителните критерии по т.2, (2.1. или 2.2.) и т.3 (3.1., 3.2., или 3.3.).

Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените критерии в точки 2 и 3, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА


15.03.2017
Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици.

от 18.04. до 18.05.2017
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г., 17:00 часа
Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г. до 07.06.2017
Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г, 17:00 часа
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г. до 12.06.2017
Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017г, 17:00 часа
Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г., 17:00 часа
Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г. до 14.09.2017
Попълване на свободните места.

 

НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявление за записване в първи клас за учебната 2017/2018 година

Заявление за включване в полуинтернатна група (ПИГ)

Заявление за посещение на избираеми учебни часове (ИУЧ)

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 18.04.2017 г. до 18.05.2017 г. вкл. всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фойаето на голямата сграда и в сайта на училището.

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет от 13.03.2017 година.

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година