Училищни документи

2023-2024 уч.год. –   Форми на обучение

2023-2024 уч.год. – _Стратегия за развитие

2023-2024 уч.год. –_План за изпълнение на стратегията

2023-2024 уч.год. – Правилник за дейността на училището

2023-2024 уч.год. – Годишен план

2023-2024 уч.год. – Мерки за повишаване на качеството на образователния процес

1.Стратегия – 2022 – 2026-година

2. План за изпълнение на стратегията

3.План за дейността на училището 2022-2023 г.

4.Годишен план 2022-2023 г.

5. Форми на обучение 2022-2023

6. Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023

7. Етичен кодекс за работа с деца 2022-2023

8.Механизъм за противодействие на тормоза в училище 2022-2023

9. Програма – превенция на ранното напускане на училище 2022-2023

10.Програма – предоставяне на равни възможности на учениците 2022-2023

11. Програма за личностно развитие на учениците 2022-2023 г.

12.Програма за повишаване качеството в институцията 2022-2023 г.

13. Програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023 г.

14. Програма за усвояване на книжовен български език 2022-2023 г.

15. План за работата по БДП 2022-2023 г.