Училищни документи

 

1. Стратегия-за-развитие-на-училището-2021-2025-година

2. Правилник за дейността на училището 2021-2022 уч.г.

3. Годишен план 2021-2022 уч.г.

4. Форми на обучение 2021-2022 уч.г.

5. Мерки за повишаване качеството 2021-2022 уч.г.

6. Програма превенция на ранното напускане 2021-2022 уч.год

7. Програма предоставяне на равни възможности 2021-2022 уч.год.

8. Програма за подкрепа на личностно развитие 2021-2022 уч.год.

9. 2021 – Етичен кодекс на учил.общност 2021-2022 уч.год.

10. 2021 – Етичен кодекс за работа с деца 2021-2022 уч.год.

11. 2021 – Механизъм  за противодействие на тормоза в училище

12. 2021 – Програма ЦОУД

13. 2021 – Програма- БЕ

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за пропускателния режим

Програма за подкрепа за личностно развитие на учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците

Програма за Целодневна организация на учебния ден

Стратегия 2020 г.

Годишен план

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на тормоза в училище

Организация на учебния ден

План за сигурност и противодействие на тероризма

Правилник за вътрешния трудов ред